Dekreet tulekahjude vastu võitlemise riiklike meetmete korraldamise kohta

Dekreet tulekahjude vastu võitlemise riiklike meetmete korraldamise kohta

17. aprill 1918

I. Vene Nõukogude Liitvabariigi rahvusliku rikkuse kaitsmiseks tulekahjude eest ning kõrgema juhtkonna, ühendamise, tuletõrjemeetmete juhtimise ja arendamise eest luuakse Tulekogu nõukogu, mille eesistujaks on kindlustusküsimuste ülemvolinik, kelle pealkiri on: juhtiv volinik kindlustus ja tuletõrje.

Ii. Kõik üldised küsimused, mis puudutavad nii ennetus- kui ka kaitsemeetmete leidmist ja rakendamist tulekahjude vastu võitlemiseks, kuuluvad tulekahju nõukogu.

Nõukogu ülesanded on peamiselt järgmised:

1) tuletõrjeseaduse eeltingimused ja õiguslike eelduste väljatöötamine;

2) üldiste eeskirjade, juhiste ja kohustuslike dekreetide avaldamine tulekahjude ennetamise ja kustutamise meetmete, sealhulgas tehase- ja kaevandusettevõtete, naftaväljade, kaevanduste, metsade, turbaalade ja muude inimeste allikate tuleohutuse eeskirju käsitlevate seaduste alusel. heaolu;

3) arutelu valitsus-, avaliku ja erasektori tulekahjude ennetamise organisatsioonide tegevuse ühendamiseks, juhtimiseks ja edasiarendamiseks vajalike meetmete üle, võttes arvesse olemasolevaid ja taastuvaid tuletõrjeühinguid ja -asutusi, nende tingimuste ja tulemuste teadvustamist jne;

4) abi kohalikele omavalitsustele, avalik-õiguslikele tulekahjuorganisatsioonidele ja asutustele, mis on seadnud eesmärgiks võidelda tulekahjude vastu, samuti üksikisikute poolt, väljastades erinevaid laene ja toetusi ning osutades eriteenuseid tulekustutusseadmete tugevdamiseks ja tulekindlate seadmete arendamiseks. ehitus;

5) tuletõrje statistika materjalide ja vormide kogumise korra, samuti tuletõrje- ja tulekindlate ehitustööde küsimustike ja ülevaatuste eri vormide koostamise korra kehtestamine;

6) tuletõrjujate ja töötajate elutingimuste parandamisega seotud küsimuste ning nende hooldustoetuse esialgne arutelu;

7) riigieelarvelistest ja erasektori tulekahjuorganisatsioonidele riigikassast materiaalsete täienduste andmise tingimuste ja üldiste tingimuste kindlaksmääramine ning riigi tulekaitse parandamiseks mõeldud erkapitali korra ja aruandlusvormide kehtestamine;

8) tuletõrje suhtes kohaldatavate seaduste ja kohustuslike eeskirjade täitmise jälgimine ning tulekahjude ennetamiseks ja tulekindlaks ehitamiseks eraldatud vahendite nõuetekohased kulutused;

9) kontrolli teostamine tulekustutusseadmete ja -seadmete tootmise üle tehastes ja taimedes, tavaliste tuletõrjevahendite ja -masinate arendamise ning üldjuhul tuletõrjeseadmete kulude parandamise ja vähendamise meetmete korraldamine ning võimalik, et nende ulatuslik jaotus elanikkonna vahel;

10) katsete tegemine uute leiutiste ja paranduste rakendamiseks tulekahjude ennetamise ja kustutamise valdkonnas, samuti ehitusmaterjalide ja mitmesuguste hoonete ja nende üksikute osade katsetamine;

11) tulekahjude näituste ja kongresside kavandamise küsimuste arutamine ning projektide kavandamise pakkumiste määramine: eriotstarbelised hooned, tuletõrjevee parandamine, tulekahju häiresüsteemid ja ratsionaalne seade üldiselt ning tulekaitse ümberkorraldamine riigis;

12) tuletõrje- ja tulekindla ehituse spetsialistide koolitamisega seotud eelduste, tuletõrje-tehnikakoolide, koolide ja kursuste avamise, nende koolitusprogrammide, seadmete testimisjaamade jms arvestamine;

13) avalikkusele kättesaadavate käsiraamatute avaldamise eelduste kaalumine: ajakirjad, brošüürid ja muud tuletõrje- ja tulekindla konstruktsiooniga trükitud tööd ning igasuguste meetmete võtmine tuletõrjemeetmeid käsitleva teabe võimalikult laialdaseks populariseerimiseks;

14) nõukogu ja tema institutsioonide hoolduse aastase eelarve esialgne kaalumine, laenude ja hüvede väljastamiseks väljastatud laenude summa ning eeldused kindlustusmaksu suuruse muutumise kohta vara tulekahju kindlustamise eest.

Iii. Kõik seadusandlikud eeldused ja meetmed tulekahjude hoiatamiseks ja kustutamiseks, samuti tulekindlad ehitised, mille peab heaks kiitma Rahvakomissarite nõukogu, esitatakse tulekogu nõukogu esialgsel arutelul.

Iv. Lisaks nõukogu esimees hõlmab Tulekogu nõukogu: kindlustuse ja tuletõrje peavolinik ning neli liiget, kes nimetatakse rahvakomissariaatidest; neli töötajate ja talupoegade saadikute nõukogude keskvalitsuse täiskomiteest; neli kohalikust töötajate ja talupoegade saadikute nõukogust; kaks All-Russian Professional Fire Unionist; kaks All-Russian Fire Societyst; ükshaaval - tuletõrjujate ja kindlustusjuhtide kogu-Venemaa liidust, tuletõrjeettevõtete ühingust, Venemaa vastastikuse tulekindlustuse ettevõtete liidust, tuletõrjeettevõtete aktsiaseltsi kindlustusseltside esindajate kongressist ja kahest ehitus- ja tuletõrjevarustuse teadusliku uurimistööga tegelevatest ettevõtetest ja asutustest küsimustes

Nõukogule antakse kõige lähemalt teaduslikele ühingutele ja institutsioonidele, kellel on õigus valida nõukogu liikmeid.

V. Nõukogu liikmed nimetatakse ametisse ja valitakse ametisse ja valitakse samal järjekorras ja samadel arvudel. Valimisnõukogu asendusliikmed asendavad liikmeid valimistel saadud häälteenamusega ja kui need hääled on võrdsed, siis partiide kaupa. Asendusliikmed võivad osaleda nõukogu koosolekutel isegi siis, kui täisliikmeks on olemas, kuid viimasel juhul ainult nõuandva hääleõigus.

Vi. Valimisnõukogu liikmed ja nende asetäitjad jätkavad pärast oma ametiaja lõppu oma kohustuste täitmist kuni uute valimiste lõpuni. Pensionäre saab uuesti valida.

VII. Nõukogu koosolekutel võib kutsuda nõuandva hääleõigusega isikuid, kellest arutatavate juhtumite iseloomu põhjal võib oodata kasulikku teavet.

Viii. Nõukogu otsuste kehtivuse jaoks on koosolekul osalemiseks vaja vähemalt kolmandikku nõukogu liikmete koguarvust, sealhulgas esimeest. Nõukogu asjad otsustatakse lihthäälteenamusega.

Ix. Nõukogu võib oma keskkonnast moodustada eriosasid. Sektsioonide otsused nende küsimuste kohta on jõus, võrdsed nõukogu täiskogu istungjärkude otsustega. Sektsioonide pädevus ja tegevuste järjekord määratakse kindlaks nõukogu poolt kinnitatud juhendiga.

X. Inimkomissariaatide pädevusse kuuluvate juhtumite arutamisel, kellel ei ole nõukogus alalist esindajat, kutsutakse nende komisjonide esindajad nõukogu või selle osade koosolekutesse, millest üks on hääleõiguslik.

Xi. Tulekahju nõukogu ja selle sektsioonide otsused jõustuvad, kui arutelu ajal ei jää nende esimees eriarvamusele ja kui neid ei ole kaebuse esitamise päevast alates seitsmepäevase ajavahemiku jooksul edasi kaevanud. Otsused, millest eesistuja kohtunik jäi eriarvamusele, esitatakse peavolinikule ja nende protesteerimise korral loetakse need kehtetuks.

Xii. Nõukogu resolutsioonid, mis eelmises artiklis nimetatud seitsmepäevase ajavahemiku jooksul on samuti ükskõik millise rahvakomissariaadi, samuti vähemalt kuue tulekogu nõukogu liikmete poolt, on peatatud täitmisega ning kindlustus- ja võitlusvoliniku vastuolu korral teatatud vastuväidetega kaasnevad tulekahjud kantakse rahvakomissarite nõukogu lõplikule heakskiidule.

Xiii. Nõukogu liikmete individuaalsete juhiste täitmiseks võib nõukogu moodustatud komisjoni korraldusega korraldada. Selliste komisjonide koosseisu võib kutsuda isikuid, kes ei ole nõukogu liikmed.

Xiv. Nõukogu sise-eeskirjad määratakse nõukogu antud volituste alusel. Nõukogu otsused, mis on kohustuslikud, avaldatakse üldiseks informatsiooniks valitsuse keskasutuses.

Xv. Nõukogule antakse kohalike organite moodustamine kokkuleppel kohalike töötajate ja talupoegade saadikute nõukogudega.

Xvi. Ühise tähtsusega küsimuste arutamiseks nii kindlustuse kui ka tulekustutamise puhul võib kindlustuse ja tuletõrje peavolinik kokku kutsuda nõukogu ühisnõukogu: kindlustus- ja tuletõrjeosakonnad või nende eraldi osad. Viimasel juhul moodustatakse ühendatud kohtumised ühe ja sama arvu liikmete hulgast igast nõukogust, et sektsioonide valimine toimuks. Ühiste istungite otsused on võrdsed iga nõukogu otsusega eraldi ning nende otsuste suhtes kohaldatakse ka käesoleva dekreedi artiklites XI ja XII sätestatud eeskirju.

XVII. Tuletõrjeprogrammi jooksvate asjade lahendamiseks ja tuletõrje bürootöö korraldamiseks kindlustuskomisjoni kantselei koosseisu moodustamiseks moodustatakse järgmised osakonnad: tuletõrje üldosakond, tuletõrje tehniline osakond ja haridusliku tulekahju instruktorite osakond ning volinikukomisjon nimetatakse ümber kindlustuskomissariaadiks ja võitlus tulega.

XVIII. Kindlustuse ja tulekahju komissariaat antakse põllumajanduse rahvakomissariaadist üle maaeluehituse osakonnale, mis vastutab tuletõrjemeetmete eest.

Laenud, mille eesmärk on lahkuda riigikassast ettekirjutatud viisil, ülalnimetatud osakonna hooldamiseks, samuti tema omandisse kuuluv vara asjaomases osas, mis määratakse kindlaks põllumajanduse rahvakomissarile kindlustuse ja tulekahju ülemkomissari kokkuleppel, samuti § 14 alusel. erivahendite hinnangud. Siseministeeriumid tulekahju kapitali paigutatakse kindlustuse ja tuletõrje peavoliniku käsutusse.

Kindlustus- ja tuletõrjekomisjoni kantselei edastab tuletõrje tehnikute (tuletõrje- ja tehnikakooli) kursused ka selle asutuse omanduses oleva vallasvaraga Petrogradi linna avaliku omavalitsuse poolt loodud riigikassa abiga.

XIX. Tulekahjunõukogu ja sellega seotud institutsioonide hooldamise aastakulud, samuti tulekahjude ennetamise eesmärgil laenude ja hüvitiste väljastamise kulud maksab kindlustuse ja tuletõrje peavolinik tavapärase hinnangulise hinnangu alusel.

Xx. Tulekindlustuspoliiside alusel kehtestatud kindlustusmakse kantakse üle riigikassasse. Kindlustusmaksu suuruse määrab igal aastal kindlustus- ja tuletõrjeasjade volinik, kokkuleppel rahandus- ja riigikontrolli rahvakomissaritega, seda küsimust eelnevalt kaaludes nõukogu ühisel koosolekul: kindlustus ja tuletõrjujad.

XXI. Kõik valitsusasutused, avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud asutused, organisatsioonid ja üksikisikud on kohustatud järgima Tulekogu nõukogu seadusi, mis on jõustunud ja esitama aruandeid kindlustus- ja tuletõrjeasjade volikogule, samuti statistilisi ja muid andmeid, mis põhinevad nõukogu kehtestatud eeskirjadel.

Xxii. Selle dekreedi jõustumine, samuti käesoleva määruse punktis XVII sätestatud osakondade korraldus, selle vajaliku koosseisu kindlaksmääramine, õiguste ja kohustuste piirid, üksikute ametnike ametissenimetamise sisu ja korra määramine määratakse kindlustuse ja tuletõrje peavolinikule.

Rahvakomissarite nõukogu esimees
V. Ulyanov (Lenin)


Kindlustusjuht
Elizarov


Rahvakomissarite nõukogu esimees
Vl. Bonch-Bruevich


Nõukogu sekretär N. Gorbunov

Loading...

Populaarsed Kategooriad