Määrus Krimmi autonoomse Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi moodustamise kohta

ALL-VENEMAA KESKVALITSUSKOMITEE OTSUS JA RSFSRI INIMESTE KOMISJONIDE NÕUKOGU t
AUTONOOMSE KRIMEESEISU SOTSIAALSE VABARIIGI KOHTA
Vene Vene keskne täitevkomitee ja rahvakomissarite nõukogu otsustavad:
1. moodustada autonoomne Krimmi Sotsialistlik Nõukogude Vabariik osana RSFSRist Krimmi poolsaare piires olemasolevatest piirkondadest: Dzhankoysky, Evpatoria, Kerch, Sevastopol, Feodosia ja Jalta.
Märkus Krimmi põhjapiiri puudutavate küsimuste lahendamiseks moodustage komisjon, mis koosneb RSFSRi siseministeeriumi, Ukraina Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi, Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi ja rahvuste asjade rahvakomissariaadi esindajatest, kelle otsus on heaks kiidetud Vene Vene Keskjuhatuse poolt.
2. Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi iseseisva riigivõimu aparatuur moodustatakse vastavalt RSFSRi põhikirjale kohalikest nõukogudest, Kesk-täitevkomiteest ja Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogust.
3. Krimmi autonoomse Nõukogude Vabariigi asjade juhtimiseks luuakse Rahvakomissariaadid:
1) sisustus,
2) õiglus,
3) Valgustus
4) Tervis,
5) sotsiaalkindlustus,
6) Põllumajandus
7) toit,
8) rahandus,
9) tööjõud,
10) rahvamajanduse nõukogu;
11) Töötajate ja talupoegade inspektsioon,
12) Kommunikatsiooni- ja kommunaalteenuste haldus ja statistika.
4.
a) Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi sõjaliste asjade juhtimiseks luuakse Krimmi sõjaväekomissariaat Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu alluvusse lähima sõjalise ringkonna alluvusse.
Märkus Mereväe juhtimine jääb RSFSRi keskorganite jurisdiktsiooni alla.
b) Võitlusevastase võitluse vastu loob Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissarite Nõukogu, Krimmi hädaolukorra komisjoni, mis allub otse Vene hädaolukorra komisjonile, ning selle juhatust moodustavad Krimmi Rahvakomissaride Nõukogu ja kiidab heaks Vene Vene äärmuslik komisjon.
c) välis- ja väliskaubandus jääb täielikult RSFSRi rahvakomissariaatide pädevusse, kes loovad vastavad esindused Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissarite Nõukogusse.
d) Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi kommunikatsiooniteede haldamine jääb täielikult RSFSRi transpordi rahvakomissariaadi alluvusele ning Krimmi Sotsiaaldemokraatliku Rahvavabariigi Rahvakomissariaadi büroo asutatakse Lõuna-Pathwaysi rajooni juhtimisel, et juhtida Krimmi kommunikatsiooniteid. Teatised vastavalt Krimmi autonoomse Nõukogude Vabariigi huvidele üldises valdkonnas ja kasutamise teed VNFSV Communications.
e) Krimmi Kesk Resorts Management jääb alles otse RSFSRi rahvakomissariaadile ning ts. U. K. kollegium moodustatakse RSFSRi rahvakomissariaadi ja Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu kokkuleppel.
Märkus Nachmorved, juhatuse esimees Ts U. K., väliskaubanduse rahvakomissariaadi, RSFSRi rahvakomissariaadi volinik, kohaliku majanduse volinik ja statistikaameti esimees on nõuandva häälega Krimmi Rahvakomissaride Nõukogu liikmed.
5. Kõik RSFSRi rahvakomissariaatide institutsioonid ja üksikisikud, kes asuvad Krimmi territooriumil ja mida käesolevas määruses ei ole ette nähtud autonoomse Krimmi Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi suhtes, tegutsevad RSFSRi asjaomaste Rahvakomissariaatide direktiivide alusel, mis on kontaktis Krimmi Rahvakomissaride Nõukoguga.
6. Finants- ja majanduspoliitika ühtsuse säilitamiseks kogu RSFSRi raames on kõik RSFSRi rahvakomissariaatide dekreedid ja korraldused: toit, rahandus, rahvamajanduse, töö-, kommunikatsiooni-, rahvateatise-, töötajate ja talupoegade inspektsioon ja keskne statistikaamet kohustuslikud Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi asjaomaste rahvakomissariaatide jaoks.
Märkus Eespool nimetatud komisjonide ja administratsioonide rahvakomissarid määrab Krimmi Rahvakomissaride Nõukogu ja kiidab heaks RSFSRi asjaomased Rahvakomissariaadid, samasugune kord on kehtestatud Krimmi hädaolukorra komisjoni esimehe jaoks.
7. Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissariaadid: sise-, justiits-, haridus-, tervishoiu-, sotsiaalkindlustus-, põllumajandus- ja kommunaalteenuste juhtimine on oma tegevuses autonoomsed ja vastutavad otseselt Krimmi keskjuhatuse, Krimmi Rahvakomissaride Nõukogu ja Vene Vene Keskjuhatuse ees.
8. Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi majandusorganite tegevuse koordineerimiseks ja ühendamiseks Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogus luuakse Krimmi majanduskoosolek, mis tegutseb vastavalt Vene Vene Keskjuhatuse 30. juuni 1921. aasta otsusele.
9. Autonoomse Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigile antakse kõik rahalised ja tehnilised vahendid RSFSRi üldfondidest.
Märkus Kohapeal toodetud toodete levitamisel on kõigepealt täidetud Krimmi Sotsialistliku Nõukogude Vabariigi nõudmised ja vajadused.
10. Enne Nõukogude Liidu kõigi krimmi koosseisu kokkukutsumist ja Krimmi keskjuhatuse ja rahvakomissaride nõukogu valimist reguleerib Krimmi territooriumi Krimmi revolutsiooniline komitee.
Vene Vene Keskjuhatuse esimees
M. Kalinin.
Rahvakomissarite nõukogu esimees
V. Ulyanov (Lenin).
Vene Vene Keskjuhatuse sekretär
A. Yenukidze.
Moskva, Kreml. 18. oktoober 1921

Allikad
  1. Pildi juhtimine ja teadaanne: wikipedia.org

Loading...

Populaarsed Kategooriad