"Lapse kodutuse ja hooletuse kaotamise kohta"

NSVL LIIKMESRIIKIDE NÕUKOGU
CPSU (B) KESKKOMITEE

RESOLUTSIOON
31. mai 1935

LASTE VAHENDITE LIKVIDEERIMISE JA VASTUVÕTMISE KOHTA

NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ja PSÜK keskkomitee (b) kaalusid laste kodutuse ja hooletuse kaotamise küsimust.

NSVL Rahvakomissaride Nõukogu ja PSKP keskkomitee (b) märkisid, et praegusel ajal on linna ja küla töötavate inimeste materiaalset ja kultuurilist olukorda pidevalt täiustatud ning lasteasutuste hooldamiseks vajalike tohutute rahaliste vahendite puhkust tänavalaste pealinnades ja teistes riikides. riigi linnad kohalike nõukogude organite ja partei-, ametiühingu- ja Komsomoli organisatsioonide halbade tulemuste tõttu kodutute laste likvideerimise ja ennetamise valdkonnas ning nende puudumine; vannogo osalemist käesoleval juhul Nõukogude avaliku:

a) enamik lastekodudest on majandus- ja hariduselt mitterahuldav;

b) täiesti ebapiisav ja mõnes kohas ei ole laste ja noorukite seas korraldatud võitlust laste huligaansuse ja kuritegelike elementide vastu;

c) ei ole veel loodud tingimusi, mille kohaselt lapsed, kes on ühel või teisel põhjusel "tänaval" (vanemate kadumine või neist lahkumine, lend lastekodudest jne), paigutatakse koheselt asjakohastesse lasteasutustesse või naasevad vanemad;

d) nende lastele ükskõiksete vanemate ja eestkostjate suhtes ei ole mingit mõju ja nende eest vastutusele võetud ning nad ei võimalda nende huligaansust, vargust, röövimist ja vaginaalsust.

NSVL Rahvakomissaride Nõukogu ja PSKP (b) keskkomitee otsustasid:

I. Lastekodude ja töö kolooniate olukorra parandamine

1. Luua järgmised lasteasutuste liigid:

a) liidu vabariikide narkootikumide vabariikide jurisdiktsiooni all - tavalisi lastekodu lastele, kes on kaotanud oma elatusvahendid, samuti lastekodusid, mida hoitakse vanemate arvelt, ja lastekodusid raskesti haritavatele lastele;

b) liidu vabariikide vabariigi volikogude volituste all, lastekodude lastekodud, kes vajavad pikaajalist ravi;

c) liidu vabariikide jurisdiktsiooni all puuetega laste lastekodud;

d) NSV Liidu NSV Liidu voliniku - isolaatorite, töö kolooniate ja vastuvõtjate - turustajate jurisdiktsiooni all.

Lapsed ei tohiks olla rohkem kui üks kuu vastuvõtjad-turustajad ja range distsipliini tuleks kehtestada vastuvõtjad-turustajad. Määratud tähtaja möödumisel saadab jaotuskeskus lapsele sobiva tüüpi asutusele, kes on kohustatud selle vastu võtma.

2. Luua kõigis lastekodudes ja kolooniates vastavalt vanusele töörežiim, mis tagab, et lapsed omandavad lastekodusse või kolooniasse tööalased oskused ja omandavad teatava elukutse, korraldades lastekodus või koloonias töötubasid ning tegeledes töökogemusega ettevõtetele. Pean seda vajalikuks materiaalsete stiimulite osas, mis on kõige olulisemad töökohal ja elukutse õppimisel.

3. Kohustada lasteasutuste eest vastutavaid rahvakomissariaate:

a) määrab kolme kuu jooksul kindlaks iga laste kodu ja tööjõu koloonia, millist liiki töö ja elukutse nad peavad lastele ette valmistama;

b) vaatab läbi lasteasutuste õpilaste kontingendi ja vabastab need institutsioonid üle 14-aastastest ülekasvamistest, saates need koolidele ja muudele haridusasutustele või riigiettevõtetele, riiklikele põllumajandusettevõtetele, MTS-ile, kollektiivfarmidele tööks ja koolituseks tootmisgruppides, kohustades ettevõtteid ja riigi talusid; ja MTS neid kindlasti värbavad ja pakuvad eluasemeid.
Kohustada tööstusharu asutusi, NKZemat ja Narkomsovhozovit saatma lastekodudest lahkuvad õpilased tööle vastavalt nende kvalifikatsioonile.

4. Eraldada kõikidele lastekodudele, eelkõige maapiirkondades ja väikelinnades, nende õpilaste raviks kasutatav maa (köögiviljaaedade, viljapuuaedade, marjade, toidukultuuride kasvatamine) ning tagada loomakasvatuse areng.

5. Lastekodude ja töö koloonia kinnipeetavate üldharidust teostatakse:

a) tavapäraste lastekodude õpilased - üldkoolides ning nende tegevuse ja käitumise järelevalve määratakse lastekodude juhtidele;

b) lastekodude õpilased raskesti haritavatele ja tööjõukolooniatele - otse lastekodudes ja kolooniates ise.

6. Kohustada liidu vabariikide SNK-d määrama iga lasteasutuse tüübi ja autonoomse Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi piirkondlike ja piirkondlike täitevkomiteede ning SNK-de jaoks - iga lapse asutuse jaoks seadmete ja materjalide hoolduse normid, hinnangud ja tarneplaan.
Kohustada NSV Liidu Rahandusministeeriumit kehtestama lastekodude ja töö kolooniate rahastamise kord, mis tagaks lastekodude ülalpidamise vastavalt nende tegeliku laste arvu normidele.
Vabastada lastekodude, tööjõukolooniate ja vastuvõtjate kõik majandustegevused maksudest igat liiki maksudega.

7. Luua lasteasutuste haldus- ja majanduspersonali suuremat isiklikku vastutust materiaalsete ressursside röövimise, õpilaste põgenemise ja võrsete varjamise eest.
Kohustada liidu vabariikide narkootikumide edasimüüjaid töötama lastekodudes välja sise-eeskirjad, määratledes neis nii stimuleerivad meetmed õpilaste hea käitumise tagamiseks kui ka karistused toimepandud kuritegude eest.

8. Lastekodude ja töö kolooniate töötajate koosseisu parandamiseks:

a) kohustada liidu vabariikide narkootikumide vabariike vaatama üle lastekodude ja tööjõu kolooniate juhtide ja koolitajate koosseisu, kehtestades korra nende isiklike heakskiitude saamiseks piirkondlike jagunemiseta vabariikide uimastirühmade ning piirkondlike ja piirkondlike avalike haridusasutuste poolt ning nõudma, et piirkondlikud komisjonid, piirkondlikud komiteed ja riiklike omavalitsuste keskkomitee eraldaksid tööle lasteasutustes; rohkem koolitatud töötajaid;

b) Riigikantselei Keskkomitee Koolide osakond (b) eraldab isikliku valiku abil 200 kommunistit orbude ja tööorganisatsioonide juhtimiseks;

c) teha Komsomoli Keskkomiteele ettepanek paigutada 500 aktiivset Komsomoli liiget tööle lastekodudes ja töö kolooniates. haridustöö juhid Komsomoli Keskkomitee isikliku heakskiiduga;

d) kohustada Komsomoli Keskkomiteed töötama välja nende töötajate jaoks erisätte, milles sätestatakse, et sellele tööle määratud komsomoli liige peab töötama vähemalt kaks aastat;

e) ametiühingute ametiühingu kesknõukogu ja tööstusharu kohustamine eraldama ettevõtetest 300 oskustöölist lastekodude ja tööorganisatsioonide töökodade juhatajatele;

f) kohustada liidu vabariikide narkootikumide vabariike valima sel aastal 50 pedagoogikoolist lõpetanud inimest ja lõpetama õpetajate kolledžid - 125 inimest töötama lastekodudes ja töö kolooniates;

g) määrata lastekodusse ja töögruppi tööle saadetud isikutele suuremat palka (mitte vähem, kui nad on saanud viimase töökoha kohta).

9. Korraldada liidu vabariikide ravimiametite lastekodude haldamiseks spetsiaalseid osakondi ning NSV Liidu ja liidu vabariikide rahvakomissariaadi lasteasutuste juhtimise eriosakondi.

10. Kohustada kommunistlike parteide keskkomiteed, piirkondlikke komiteesid ja piirkondlikke komiteesid laiendama tööliste organisatsioonide, ettevõtete, kollektiivfarmide ja riigiettevõtete patroniseerimist lastekodude ja töö kolooniate üle ning looma nende organisatsioonide esindajatest igasse lastekodusse ja töö kolooniatesse spetsiaalne nõukogu. lastekodude seisund ja abi, mida nad vajavad.

Linnavolikogu avaliku hariduse ja rahvatervise osas tuleks eraldada vabatahtlike inspektorite erirühmad, et süstemaatiliselt kontrollida lastekodude tööd ja jälgida laste hooldamiseks ja kasvatamiseks sobivate tingimuste tagamist.

Ii. Lapse kodutuse ennetamine

11. Määrata vastutus orbude õigeaegse korraldamise ja osutamise eest (eestkostjate määramine, lastekodudesse suunamine, tootmine, kolhoosid jne) vastavate linnade ja külade nõukogude esimehele.

12. Kehtestada eestkostja, kes kasutab eestkostet isiklikuks kasuks (eluruumi kasutamine, vanemate surmast jäänud vara kasutamine jne), ning jätta eestkostet lapsed ilma järelevalve ja vajaliku materiaalse abita.
Külaliste volikogude ja külakogude poolt määratud eestkostjate esimeeste erilise vastutuse kindlaksmääramiseks, kes ei võtnud meetmeid laste kasvatamiseks ja hooldamiseks, lahkusid orbud ja võimaldasid neil võtta vangi.

13. usaldada kollektiivfarmide kollektiivse vastastikuse abi sularaha osakondadele kui ühele kõige olulisemale ülesandele, orbude hoidmisele ja ajutiste vajaduste täitmisega langenud kollektiivsete põllumajandustootjate lastele.

Vabastada NSV Liidu SNK reservifondist lisaks ametiühingutele 1935. aastaks spetsiaalne rahafond, mis aitab ühiskondlikel kollektiivsetel kolhoosidel. Sellest fondist makstakse kolhooside kollektiivsele vastastikusele abile lisaraha 30 rubla iga 100 rubla kohta, mida kassas kulutab ajutiselt vaesunud vanemate orbudele ja lastele. Selle fondi kogumaht NSV Liidule 1935. aastal 5 000 000 rubla suuruse määramiseks.

14. Eraldada sotsiaalkindlustuse eelarvesse spetsiaalsed summad, et anda linnadele materiaalset abi orbudele ja lastele, kes on langenud oma vanemate, eriti puudustkannatavatele üksikemadele.

Iii. Laste huligaansuse vastase võitluse korraldamine tänavatel

15. Kohustada peadirektoraati R.-Cr. Politsei peaks intensiivistama võitlust huligaansuse vastu lastel ja noorukitel (võitlus, möödasõitjate solvamine, trammipuhvritega sõitmine jne).

16. Korraldada linnade ja piirkondlike volikogude raames suurlinnade sektsioone kodutuse ja laste hooletuse vastu võitlemise kohta. Anda need sektsioonid peamiseks ülesandeks organiseerida ettevõtete, asutuste ja zhaktovi avalikkus laste ja teismeliste tänava huligaansuse kõrvaldamiseks.

17. kohustada liidu vabariikide narkootikumide edasimüüjaid aktsepteerima NKVnudeli organite lastekodusid linnades, kus ei ole jaotuskeskusi ja raudteed.

Iv. Vanemliku vastutuse suurendamise ja alaealiste kuritegevuse vastu võitlemise meetmete kohta

18. Anda politseile õigus karistada vanemaid halduslikult kuni 200 rubla laste süütuse ja tänava huligaansuse eest.

19. Määrata vanemate ja eestkostjate rahaline vastutus materiaalset kahju põhjustanud laste tegevuse eest.

20. Kohustada Hariduse Rahvakomissariaadi ja politsei organeid teavitama vanemate töökohal asuvaid avalikke organisatsioone, et vanemad ei oleks laste käitumise üle järelevalve all.

21. Alaealiste õigusrikkujate komisjon avaliku hariduse osakondades - kõrvaldada.

22. Juhul kui vanemad ei taga lapse käitumise nõuetekohast järelevalvet, on uimastiametid kohustatud tõstatama kohtuorganitele küsimuse lapse vanematelt väljaviimise ja lastekodusse paigutamise kohta vanemate makstud ülalpidamiskuludega.

V. Laste kirjanduse ja filmide kohta

23. määrata lastekirjanduse ja -filmide jälgimine, et tagada lastekirjanduse ja filmide jälgimine, ilma et see võimaldaks lastele avaldada kahjulikku mõju avaldavat kirjandust ja filmi (kurjategijate seiklustest ja kurjategijatest), kanda PPSU (b) Keskkomitee Keskkomitee ning Rahvusliku Kommunistlike Parteide Keskkomitee ja Liidu Rahvaste Komisjonide Nõukogu. jne)

* * *

Suunake partei- ja nõukogude kontrolli komisjonidele käesoleva resolutsiooni rakendamist süstemaatiliselt kontrollima.

SNK NSVLi esimees
V. MOLOTOV

PSKÜ keskkomitee sekretär (b)
I. STALIN

31. mai 1935

GARF. F. 9401. Op. 12. D. 103. Ll. 3–5. Tüpograafiline koopia.
Avaldatud: NSV Liidu NSV-Vene-Vene Keskjuhatuse keskjuhatuse uus teade nr 127, 1 / VI 1935.

Vaadake videot: Real Life Trick Shots 3. Dude Perfect (Jaanuar 2020).

Loading...